…to listen to a bit of Carol Ann Simon Cillo’s gallery talk:

Carol Ann Simon Cillo's gallery talk: